slide

ue

wodomierz

dd

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

 

Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego o łącznej wysokości 3.200.718,74 zł (kliknij aby przeczytać treść ogłoszenia)

 

1) SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

Załączniki do SIWZ:

- Załącznik nr 1 - Formularz Oferty,

Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków,

Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

 

2) Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami

3) Bilans aktywów i pasywów za  2018 rok oraz Rachunek zysków i strat za 2018 rok

4) Umowa o dofinansowanie

5) Informacja na temat robót wykonywanych obecnie przez Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. 

 

6) Odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców. 

7) Uchwała nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

8) Odpowiedzi na kolejne pytania potencjalnych wykonawców

9) Bilans aktywów i pasywów za 2016 rok oraz Rachunek zysków i strat za 2016 rok

10) Bilans aktywów i pasywów za 2017 rok oraz Rachunek zysków i strat za 2017 rok

11) Bilans aktywów i pasywów za 2019 rok oraz Rachunek zysków i strat za 2019 rok

12) Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS

13) Odpowiedzi na kolejne pytania potencjalnych wykonawców

14) Odpowiedzi na kolejne pytania potencjalnych wykonawców

15) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

 

16) Informacja z sesji otwarcia ofert

 

17) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. części 1

18) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. części 2