slide

ue

wodomierz

ochrona

cmentarz

gmina

 poczta

Mszanowo, 29.09.2017r.

ZP.271.1.20.2017

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia

 

Działając na podstawie art.11b ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), jako Pełnomocnik Zamawiającego uprzejmie informuję o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.:” Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie ze stacją uzdatniania wody w Mszanowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Etap I” - III

Główny przedmiot zamówienia 45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

Równocześnie informuję, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2017r. pod numerem 594312-N2017

Z ogłoszeniem o zamówieniu mogą Państwo zapoznać się na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego:

http://bip.gminanml.pl/zamowienia_publiczne/110/218/Wykonanie_w_formule_zaprojektuj_i_wybuduj_zadania_inwestycyjnego_pn__3A_E2_80_9D_Kompleksowa_modernizacja_zaopatrzenia_w_wode_Gminy_Nowe_Miasto_Lubawskie_ze_stacja_uzdatniania_wody_w_Mszanowie_wraz_z_niezbedna_infrastruktura_-_Etap_I_E2_80_9D_-_III/

 

Na stronie tej została również udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 

 

Przewodniczący Komisji

Przetargowej